วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา (อ่าน 16) 22 ก.ย. 65
แจ้งปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 44) 16 ก.ย. 65
คำสั่งเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปวส.29ครั้งที่ 3 , ปวส.30 ครั้งที่ 1) (อ่าน 87) 09 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและลงทะเบียนเรียนในระดับ ปวส. ระบบสะสมหน่วยกิต (อ่าน 240) 10 พ.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) (อ่าน 445) 05 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 492) 05 พ.ค. 65
บัตรลงทะเบียน ปวส.เทียบโอน รุ่นที่ 29 ภาคเรียนที่ื 1/2565 (อ่าน 502) 28 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษา (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้ฯ (รอบสอง) (อ่าน 537) 21 เม.ย. 65
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบสะสมหน่วยกิต (รอ (อ่าน 386) 02 เม.ย. 65
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) (อ่าน 740) 02 เม.ย. 65
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบแรก (อ่าน 733) 02 เม.ย. 65
ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 344) 11 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 563) 10 มี.ค. 65
คำสั่ง รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 625) 07 ม.ค. 65
คู่มือครูที่ปรึกษา (อ่าน 369) 28 ธ.ค. 64
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส) (อ่าน 1315) 09 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 473) 09 ธ.ค. 64
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน 0 และ มส.ระบบปกติ ระบบทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 637) 17 พ.ย. 64
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 28-29 (อ่าน 1171) 10 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 598) 09 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา (อ่าน 935) 28 ต.ค. 64
บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 928) 08 ต.ค. 64
กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 791) 01 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 430) 01 ต.ค. 64
ตารางเรียน On Site ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2564 (อ่าน 542) 30 ก.ย. 64
ระบบเทียบโอน-ขั้นตอนการรับเงินตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 529) 26 ส.ค. 64
ระบบปกติ-ขั้นตอนการรับเงินตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 379) 25 ส.ค. 64
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 366) 19 ก.ค. 64
คำสั่งเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2564(ปวส.28ครั้งที่ 3 , ปวส.29 ครั้งที่ 1) (อ่าน 600) 28 มิ.ย. 64
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 342) 23 มิ.ย. 64
ประกาศผลการเรียนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 380) 31 พ.ค. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ระบบทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 316) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส) (อ่าน 1922) 14 พ.ค. 64
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 28-29 (อ่าน 2160) 07 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 372) 07 พ.ค. 64
ปฏิทินการศึกษา 2564 (อ่าน 370) 03 พ.ค. 64