วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน ตารางสอน ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 30 เเละ รุ่นที่ 31 (อ่าน 616) 11 พ.ค. 66
ตารางเรียน ตารางสอน (ระบบปติ ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา เเละระบบผู้ด้อยโอกาส ปีการศึกษา 1/2566 (อ่าน 778) 10 พ.ค. 66
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนฯ รุ่นที่ 31 รอบสอง ปี 2566 (อ่าน 322) 02 พ.ค. 66
รายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ปวช./ปวส.ระบบปกติ/ทวิภาคี ประจำปีการ (อ่าน 87) 02 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าการเป็นนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ (รอบสอง) ปีการศึกษา 2 (อ่าน 128) 25 เม.ย. 66
แจ้งปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (กำหนดเปิด และ ปิด ภาคเรียน) (อ่าน 679) 07 เม.ย. 66
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯและมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนฯ(รุ่นที่ 31)ปีการศึกษา 256 (อ่าน 564) 31 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (รอบ 2) ปี 2566 (อ่าน 1195) 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าการเป็นนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 648) 09 มี.ค. 66
ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ s/2565 (อ่าน 347) 07 มี.ค. 66
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 โควตา (อ่าน 430) 13 ก.พ. 66
คำสั่งเทียบโอน ปีการศึกษา 2/2565 (อ่าน 317) 11 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 4510) 06 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส.ปีการศึกษา 2566 ระบบปกติ ทวิภาคี ทวีศึกษา ผู้ด้อยโอ (อ่าน 2433) 06 ธ.ค. 65
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2565 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 29 -30 (อ่าน 851) 25 ต.ค. 65
บัตรลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 30 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 323) 20 ต.ค. 65
บัตรลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 381) 20 ต.ค. 65
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส) (อ่าน 532) 12 ต.ค. 65
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ระบบปกติ ระบบทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 345) 06 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา (อ่าน 606) 22 ก.ย. 65
แจ้งปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 479) 16 ก.ย. 65
คำสั่งเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปวส.29ครั้งที่ 3 , ปวส.30 ครั้งที่ 1) (อ่าน 503) 09 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและลงทะเบียนเรียนในระดับ ปวส. ระบบสะสมหน่วยกิต (อ่าน 516) 10 พ.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) (อ่าน 780) 05 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 804) 05 พ.ค. 65
บัตรลงทะเบียน ปวส.เทียบโอน รุ่นที่ 29 ภาคเรียนที่ื 1/2565 (อ่าน 781) 28 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษา (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้ฯ (รอบสอง) (อ่าน 842) 21 เม.ย. 65
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบสะสมหน่วยกิต (รอ (อ่าน 655) 02 เม.ย. 65
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) (อ่าน 1060) 02 เม.ย. 65
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้านักศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอนฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบแรก (อ่าน 976) 02 เม.ย. 65
ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 588) 11 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 827) 10 มี.ค. 65
คำสั่ง รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 853) 07 ม.ค. 65
คู่มือครูที่ปรึกษา (อ่าน 616) 28 ธ.ค. 64
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส) (อ่าน 1684) 09 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 696) 09 ธ.ค. 64
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน 0 และ มส.ระบบปกติ ระบบทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 969) 17 พ.ย. 64
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 28-29 (อ่าน 1429) 10 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 820) 09 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา (อ่าน 1276) 28 ต.ค. 64