วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทองปัก พงษ์โพธิ์ชัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางมาลีวรรณ อุลิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางกรวรรณ องอาจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรัตนา ยินดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางมณีรัตน์ สีหานาม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอทิตยา เคลือศิริ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวปวัณรัตน์ สุวรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมและงานปกครอง