วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นางสุเนตร ระดมงาม
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

ฐิติรัตน์ พวงเพียงงาม
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวปทุมพร สิงห์ดี
พนักงานราชการ (ครู)