วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นางสุเนตร ระดมงาม
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

ฐิติรัตน์ พวงเพียงงาม
พนักงานราชการ

นางสาวปทุมพร สิงห์ดี
พนักงานราชการ