วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
News
29/05/2023
29/05/2023
08/05/2023
08/05/2023
12/04/2023
12/04/2023
28/02/2023
28/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
new student
11/05/2023
10/05/2023
02/05/2023
02/05/2023
25/04/2023
07/04/2023
31/03/2023
22/03/2023
09/03/2023
07/03/2023
Activity
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
Stats
Start 04/01/2017
Last Update 29/05/2023
Visitors 1100851
Page Views 2412496
The poll
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด