วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
News
13/12/2022
21/10/2022
18/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
06/10/2022
20/09/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
new student
11/01/2023
06/12/2022
06/12/2022
25/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
12/10/2022
06/10/2022
22/09/2022
16/09/2022
Activity
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
Stats
Start 04/01/2017
Last Update 31/01/2023
Visitors 996765
Page Views 2256436
The poll
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด