วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
News
11/05/2022
29/04/2022
29/04/2022
21/04/2022
05/04/2022
16/03/2022
16/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
07/03/2022
new student
10/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
28/04/2022
21/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
11/03/2022
10/03/2022
Activity
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
Stats
Start 04/01/2017
Last Update 28/05/2022
Visitors 718302
Page Views 1788898
The poll
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด