วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

          โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา

          โครงการสถานศึกษาธรรมมาภิบาล

          โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด)

           อาชีวะต้านยาเสพติด

           TO BE NUMBER ONE
   ค่ายคุณธรรม

          การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  อื่นๆ  


การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 English  Program (EP)

          Mini English Program (MEP)

          Bilingual Program

          โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการมีงานทำสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

          ค่ายภาษาอังกฤษ

          โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน

          โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู

          โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ

          โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูกับต่างประเทศ

          โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนกับต่างประเทศ

          Echo English

          อื่นๆ  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


  1.1 สถานศึกษามีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
         
           ไม่มี
       
           มี  (โปรดระบุ):
    
                          ระดับ ปวช. บางสาขา

                            ระดับ ปวช. ทุกสาขา

                            ระดับ ปวส. บางสาขา

                            ระดับ ปวส. ทุกสาขา

                            ระดับ ปริญญาตรี


1.2 จำนวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีที่ผ่านมา

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่แห่ง):                        


1.3  ครูที่สามารถวิเคราะห์สมรรถนะในสถานประกอบการสู่การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):                        


1.4  ครูที่สามารถวิเคราะห์สมรรถนะในสถานประกอบการสู่การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):     


1.5  ครูในสถานศึกษาได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  


1.6  ครูฝึกในสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สอศ. จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  


1.7  ผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกอาชีพในระหว่างเรียน จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  


1.8  ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามมาตรฐานอาชีพที่สมาคมวิชาชีพกำหนด จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  


1.9  ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  

2.0  อื่นๆที่เกี่ยวข้อง:

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุข้อมูล และจำนวนกี่คน):

การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

          โครงการโรงเรียนในโรงงาน
                            
           ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

             โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา

             การรับงานการค้า  ตามระเบียบการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

             โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

             โครงการจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

             อื่นๆ  

การประเมินสมรรถนะผู้เรียน
การประเมินสมรรถนะผู้เรียน

           โครงการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

           โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  หุ่นยนต์  โครงงานวิทยาศาสตร์  และสื่อนวัตกรรม

           โครงการ Fix it  Center

           โครงการอาชีวะอาสา

           โครงการอาชีวะพัฒนา

   โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน

           โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

  โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ

    การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

            การทดสอบระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา

    การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

            การทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

           อื่นๆ: การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           โครงการองค์การเกาตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

         โครงการอาหารกลางวันแบบบั่งยืนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมปกปักทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร)

           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร)

           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร)

           โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

           โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

           โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

           โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

           โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชน  เพื่อการสร้างอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ (R-Radio)

           โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชอุปกรณ์ต่อพ่วง  และเลขระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

           โครงการกองทุนการศึกษา

           โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
        
           อื่นๆ: 


คุณภาพการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา


1.1  สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษากี่ระบบ
           
          ในระบบ           นอกระบบ           ระบบทวิภาคี


1.2  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ  ชุมชน  ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดอย่างไร 

        1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับเนื้อหารายวิชาเดิม  ระดับ  ปวช. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุรายวิชา):

         1.2.2 การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับเนื้อหารายวิชาเดิม  ระดับ  ปวส. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุรายวิชา):  

         1.2.3 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสร้างรายวิชาใหม่  ระดับ  ปวช. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุรายวิชา):

         1.2.4 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสร้างรายวิชาใหม่  ระดับ  ปวส. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุรายวิชา):
       

         1.2.5 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสร้างสาขางานใหม่  ระดับ  ปวช. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุสาขางาน):

         
         1.2.6 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสร้างสาขางานใหม่  ระดับ  ปวส. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุสาขางาน):

1.3  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม S-Cure และNew S-Cure อย่างไร

         1.3.1  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม S-Cure และNew S-Cure  ระดับ  ปวช. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุสาขางาน):

          1.3.2  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม S-Cure และNew S-Cure  ระดับ  ปวส. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุสาขางาน):

1.4  สถานศึกษามีการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตรงกับสาขาวิชาที่สอน
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดเลือก): 
                                      
                                      ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ในสาขาวิชาที่สอน

                                      ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

                                      ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน

                                      ศึกษาดูงานทางวิชาการ วิชาชีพ

                                      อื่นๆ (โปรดระบุ):


1.5  สถานศึกษามีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รูปแบบใดมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
       
                    การจัดการเรียนรู้แบบ PjBL ( Project Based Learning )       
    
                    การจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education

                    การจัดการเรียนรู้แบบ PLC ( Professional  Learning Community )     
    
                    การจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research  Based Community )   

                    การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 

                    อื่นๆ : 


1.6  สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างไร
       
                    เอกสารประกอบการสอน Online (E-Book)       
    
                    สื่อเทคโนโลยี (E-Learning)

                    Video  on  Demand     
    
                    อื่นๆ : 


1.7  สถานศึกษามีการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุชื่อ):                                  
                                     
1.8  สถานศึกษามีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร
       
                    ประเมินผลตามสภาพจริง       
    
                    ทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน

                    e-portfolio     
    
                    อื่นๆ :