วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายภูริดล ภูสอดสี
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายปัญญา เผือกผล
พนักงานราชการ

นางเนตรนภา ไกรโสภณ
ครูพิเศษสอน

นายชัชนันท์ สุคนธนไพฑูรย์
ครูพิเศษสอน