วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายปัญญา เผือกผล
พนักงานราชการ

นายณัฐพัชร์ เผือดผุด
ครูผู้ช่วย