วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวเฟื่องฟ้า แก้วกล้า
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายเฟื่องยศ ขำละเอียด
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวพรภิรมย์ พิลาดี
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น