วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาช่างยนต์

นายพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นางสาวกัลยาณี กิ่งโคกกรวด
ครูผู้ช่วย

นายพิทยา สาระชาติ
พนักงานราชการ (ครู)

นายสรยุทธ ทั่งเรือง
ครูพิเศษสอน