วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
พนักงานขับรถ

นายคำภา ชาลีกุล
พนักงานขับรถ

จ.ส.อ.วีระยุทธ นิราช
พนักงานขับรถ

นายนฤพนธ์ รัศมีแจ่ม
พนักงานขับรถ