วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาการตลาด

นายเฟื่องยศ ขำละเอียด
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวรัตนา แก้วกระจ่าง
พนักงานราชการ (ครู)