วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวณัฐนันท์ ภู่ภมร
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวพรรณภา ทิพย์ปาละ
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล พัฒนเอี่ยม
พนักงานราชการ (ครู)