วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายทองพูล จันทะวงศ์
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวิตรี แก้วประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายกันตภณ รอดรัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวเกษร เทศสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายพิพรรธน์ สวยสม
ครูพิเศษสอน