วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายทองพูล จันทะวงศ์
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายกันตภณ รอดรัตน์
พนักงานราชการ

นายรัฐกิจ บุญญะริกพันธ์ุชัย
ครูพิเศษสอน

นายพิพรรธน์ สวยสม
ครูพิเศษสอน