วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

          “มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคน ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้บริการ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการโดยน้อมนำหลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง”พันธกิจของวิทยาสารพัดช่างสระบุรี

1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและจัดการศึกษาหลากหลายให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพเป็นที่ยอมรับ ของชุมชนและสถานที่ประกอบการ

2. ให้บริการวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา และก้าวทันเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน


เป้าหมายของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 

1. พัฒนามีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. บริการวิชาชัพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถานประกอบการ
3. ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์


อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
จิตอาสาบริการชุมชน”เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมชองวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ร่วมมือ พัฒนาอาชีพ เพื่อชุมชน”
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

          วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  เลขที่  5/10    ถนนพหลโยธิน (เลี่ยงเมือง) 

  ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 18000  ประกาศจัดตั้งเมื่อ

วันที่ 30  พฤษภาคม  2539  บนเนื้อที่  10  ไร่ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาค

จากนายจรูญ  จึงยิ่งเรืองรุ่ง  ซึ่งเป็นคหบดีในจังหวัดสระบุรี ตามโฉนดเลขที่

16285  เป็นวิทยาลัยสังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ


ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อสกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายถวัลย์

สิทธิกรไพบูลย์

2539-2547

2

นายวีระเดช

เหลืองหิรัญ

2547-2549

3

นายทรงศิลป์

ไชยทิพย์

2549-2549

4

นายจีระวัฒน์

ชวลิต

2550-2551

5

นายประจวบ

แก้วเขียว

2551-2559

6

นางสาวอมรรัตน์

ไผ่อรุณรัตน์

2559 – ปัจุบัน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.11 KB