วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
นักการภารโรง

นายทองปัก พงษ์โพธิ์ชัย

นางสาวรินดา ชาลีกุล
นักการภารโรง

นางสาวลำใย สุวรรณจันทร์
นักการภารโรง

นางมนฤดี กันชาติ
นักการภารโรง