วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

นายภูริดล ภูสอดสี
ครูผู้ช่วย

นางเนตรนภา ไกรโสภณ
ครูพิเศษสอน

นายปัญญา เผือกผล
ครูพิเศษสอน

นายชัชนันท์ สุคนธนไพฑูรย์
ครูพิเศษสอน