วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากรปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.64 KB
ข้อมูลครูและบุคลากร 2562

ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา 2562

ข้อมูลครูและบุคลากร 2563

จำนวนบุคคลากรประจำปีการศึกษา 2563

ชาย จำนวน 36 คน
หญิง จำนวน 30 คน


ลำดับ
รวมทั้งหมด   จำนวน             

ตำแหน่ง
66             คน

จำนวน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 12 คน
3 พนักงานราชการ 16 คน
4 ครูพิเศษสอน 14 คน
5 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คน
6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 8 คน
7 พนักงานขับรถ 3 คน
8 นักการภารโรง 5 คน
9 ยามรักษาความปลอดภัย 2 คน
  รวม 66 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม  2563

ข้อมูลครูและบุคลากร 2/2564

จำนวนบุคคลากรประจำปีการศึกษา 2/2564

ชายจำนวน26คน
หญิงจำนวน27คน


ลำดับ
รวมทั้งหมด   จำนวน             

ตำแหน่ง
53             คน

จำนวน
1ผู้บริหาร3คน
2ข้าราชการครู8คน
3พนักงานราชการ16คน
4ครูพิเศษสอน8คน
5ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น1คน
6เจ้าหน้าที่ธุรการ8คน
7พนักงานขับรถ3คน
8นักการภารโรง4คน
9ยามรักษาความปลอดภัย2คน
 รวม53คน

ข้อมูล  ณ  วันที่ 20 มกราคม  2565