วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากร 1/2566

จำนวนบุคคลากรประจำปีงบประมาณ 2566

ชายจำนวน23คน
หญิงจำนวน26คน


ลำดับ
รวมทั้งหมด   จำนวน             

ตำแหน่ง
49             คน

จำนวน
1ผู้บริหาร3คน
2ข้าราชการครู12คน
3พนักงานราชการ16คน
4ครูพิเศษสอน3คน
5ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น0คน
6เจ้าหน้าที่ธุรการ8คน
7พนักงานขับรถ3คน
8นักการภารโรง3คน
9ยามรักษาความปลอดภัย1คน
 รวม49คน
ข้อมูล  ณ  วันที่  1  เมษายน  2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.13 KB