วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย เหลือหลาย
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายปรีดี เสนไสย
ครูผู้ช่วย

นางมณีพร พรดอนก่อ
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวภรณี จันทรี
พนักงานราชการ (ครู)