วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย เหลือหลาย
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางมณีพร พรดอนก่อ
พนักงานราชการ

นางสาวภรณี จันทรี
ครูพิเศษสอน

นายปรีดี เสนไสย
ครูผู้ช่วย