วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้เรียน
                                                     อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้เรียน

                                                           "รับผิดชอบ"  

                                                                        "ซื่อสัตย์"  

                                                           "พอเพียง"

ขีดขั้น

ขีดขั้น2

อัตลักษณ์คุณธรรมของครู
                                                       อัตลักษณ์คุณธรรมของครู

                                                                         "รับผิดชอบ" 

                                                           "ซื่อสัตย์"  

                                                           "พอเพียง"
ขีดขั้น3

ขีดขั้น4

อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้บริหาร
                                                     อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้บริหาร

                                                                         "รับผิดชอบ" 

                                                              "ซื่อสัตย์"  

                                                           "พอเพียง"
ขีดขั้น5

ขีดขั้น6

อัตลักษณ์คุณธรรมของบุคลากร
                                                     อัตลักษณ์คุณธรรมของบุคลากร

                                                           "รับผิดชอบ"  

                                                           "ซื่อสัตย์"  

                                                           "พอเพียง"