วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/วิชาการ

นายสากล แววไธสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/พัฒนากิจการฯ