วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ผู้บริหารสถานศึกษา

นายชัยวัฒน์ พรแสน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

นายสากล แววไธสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/พัฒนากิจการฯ

นางสาวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร / ฝ่ายวิชาการ