วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ผังโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ผังโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา