วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกมลทิพย์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางเสาวลักษณ์ ฝ่ายชาวนา
ครู คศ.2

นายวสันต์ กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย

นายอานนท์ อ่างคำ
พนังงานราชการ (ครู)

นายพิศิษฐ์ กันพล
พนักงานราชการ (ครู)