วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 26 ตค 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูอาชีวะยกกำลังสอง ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร 3 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,22:55   อ่าน 371 ครั้ง