วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบทวิศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรูปแบบการจัดสอบแบบออนไลน์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งานเทคโนโลยีพื้นฐานในการสอบปลายภาคเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,14:09   อ่าน 698 ครั้ง