วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ธุรกิจ SRB เครื่องทดสอบคอยล์จุดระเบิดหัวฉีด
ธุรกิจ SRB เครื่องทดสอบคอยล์จุดระเบิดหัวฉีด