วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
บทเรียนออนไลน์
ครูธนะชัย หงษ์ลอย

วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 20204 2007

วิชาการเขียนเว็บไซด์
ครูจิดาภา มะลิเสือ

วิชาคณิตศาตร์พื้นฐานอาชีพ (20000-1401)

ครูเฟื่องยศ ขำละเอียด

วิชาหลักการตลาด 3200 1003 

ครูรัตนา แก้วกระจ่าง

วิชาการจัดการขาย

ครูฐิติรัตน์ พวงเพียงงาม

วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัสวิชา 20202 2002

ครูโสภณวิชญ์ บุญเสือ

วิชาเครื่องทำความเย็น

ครูเนตรนภา สร้อยแก้ว

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

ครูสุเนตร ระดมงาม

วิชากฎหมายพานิชณ์

ครูภูริดล ภูสอดสี

วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

ครูพชรพร ฉายชูวงษ์
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ครูมณีพร พรดอนก่อ
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ครูธวัชชัย เหลือหลาย
วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
ครูศิริพงษ์ ทองพูล
วิชาอุปกรณ์อิลเ็กทรอนิกส์และวงจร
ครูกันตภณ รอดรัตน์
วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ครูพันทิวา ตันประเสริฐ
https://sites.google.com/site/phantiwa702/
ครูพรรณภา ทิพย์ปาละ
ครูณัฐนันท์ ภู่ภมร
วิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
ครูพรพิมล พัฒนเอี่ยม
วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ
ครูรุ่งชัย แก่นสากล
วิชานิวแมติกส์และไฮดรอริก
ครูกมลทิพย์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ครูเสาวลักษณ์ ฝ่ายชาวนา
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
ครูพุทธิศักดิ์ อุดมเศรษฐ์
วิชาทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ
ครูสกุลวัฒน์ จำปาเงิน
วิชาดิจิทอลเบื้องต้น
ครูอิสริยา หงส์ทอง
วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
ครูนพดล สุชล
วิชางานจักรยานยนต์
ครูวิษณุ ทองมา
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์
ครูสุรชาติ สิทธิสมาน
วิชากลศาสตร์เครื่องกล
ครูพิพัฒน์ สัจจา
วิชางานส่งกำลังรถยนต์
ครูพิทยา สาระชาติ
วิชางานเครื่องล่างรถยนต์
ครูทองพูล จันทะวงศ์
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า
ครูอานนท์ อ่างคำ
วิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ครูพรชนก รังษี
วิชาคณิตศาตร์คอมพิวเตอร์
ครูปัญญา เผือกผล
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ครูรัฐกิจ บุญญะริกพันธ์ชัย
วิชาเขียนแบบไฟฟ้า
ครูเนตรนภา สร้อยแก้ว
วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
ครูเทียนนภา สุขคุ้ม
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
ครูจักริน ทองดี
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ครูนลินรัตน์ รัตนอำนาจโชค
วิชาสระผม-เซ็ทผม
ครูพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
วิชาช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด