วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มี.ค. 66 ถึง 11 เม.ย. 66 ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.กลุ่มเทียบโอนฯ รุ่นที่ 31 (รอบ 2) ปี 2566

วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าเบื้องต้นการเป็นนักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ www.srbpoly.ac.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  **รายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมในลิ้งค์ทางเว็บไซต์ www.srbpoly.ac.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


ชุดสุภาพ งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
24 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าเบื้องต้นการเป็นนักศึกษา (รอบสอง) ปวส.เทียบโอนฯ รุ่นที่ 31
    วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าเบื้องต้นการเป็นนักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ www.srbpoly.ac.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
26 เม.ย. 66 การประเมินคุณสมบัติแรกเข้าเบื้องต้นการเป็นนักศึกษา ปวส. กลุ่มเทียบโอนฯ รุ่นที่ 31 (รอบที่สอง) ปีการศึกษา 2566
ผู้สมัครเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศจะต้องมาเข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าเบื้องต้นการเป็นนักศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์และการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน/ประสบการณ์ในการทำงานของผู้สมัครตามสาขาที่สมัครเรียน ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ดาว์นโหลดแบบฟอร์มสำหรับทำแฟ้มสะสมผลงานได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ð www.srbpoly.ac.th ð เมนูด้านซ้ายมือ ð งานทะเบียน ð แบบฟอร์ม (ไฟล์ word) แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักศึกษาเทียบโอนฯ 
ชุดสุภาพตามประกาศฯ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
30 เม.ย. 66 การปฐมนิเทศรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นร./นศ.ใหม่ ระดับ ปวช./ปวส. เรียนปกติ จ.-ศ. ภาคเรียนที่ 1/2566
การปฐมนิเทศรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส. ระบบปกติ/ทวิภาคี/ (เรียนปกติ จันทร์ - ศุกร์)  ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน  2566 เวลา 08.00 - 15.00 น.   ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี                  
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
05 พ.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติฯ และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ปวส.กลุ่มเทียบโอนฯ รุ่นที่ 31 (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าการเป็นนักศึกษา และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในระดับ ปวส. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 31) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสอง)

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
07 พ.ค. 66 การปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นศ.เทียบโอนฯ รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 1/2566
การปฐมนิเทศรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 31) ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม  2566 เวลา 08.00 - 15.00 น.   **รายละเอียดเพิ่มเติมในลิ้งค์ทางเว็บไซต์ www.srbpoly.ac.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
07 พ.ค. 66 ถึง 14 พ.ค. 66 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา ระดับ ปวส. กลุ่มเทียบโอนฯ รุ่นที่ 30
นักศึกษาเข้าไปดานว์โหลดและพิมพ์บัตรลงทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ ในระบบ ศธ.02 เพื่อลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา ระดับ ปวส. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 30 และนำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วนำใบเสร็จการชำระเงินจากธนาคารและบัตรลงทะเบียนมาทำการออกใบเสร็จ ณ ห้องงานการเงิน วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (ระดับ ปวช.และ ปวส. ระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี และระบบด้อยโอกาศ)

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (ระดับ ปวช.และ ปวส. ระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี และระบบด้อยโอกาศ)

ชุดนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
21 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา ระดับ ปวส. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 30 และ รุ่นที่ 31

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา ระดับ ปวส. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 30 และ รุ่นที่ 31


ชุดนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี